Zapraszamy serdecznie do nowych zapisów!

Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA Rok szkolny 2022/2023

 1. Firma Explozja Tańca Agnieszka Cichoń jest organizatorem zajęć.
 2. Warunkiem uczestnictwa w nauce tańca oraz warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.explozjatanca.com. Niezapoznanie się z regulaminem oraz niepodpisanie go nie zwalnia uczestnika od stosowania się do jego postanowień.
 3. Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry za cały miesiąc, przed pierwszymi zajęciami.
 4. Uczestnik ma obowiązek okazać karnet instruktorowi na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
 5. Niewykorzystane lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 6. Firma Explozja Tańca nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w zajęciach (niezależnie od przyczyny).
 7. Zapisując się, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio Explozja Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.
  Każdy tancerz podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z zajęć taneczno-akrobatycznych uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji.
 8. Szkoła nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć na terenie szkoły.
 9. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
 10. Każdy uczestnik Studia (zarówno dzieci jak i dorośli) mają OBOWIĄZEK nosić buty zmienne, w przypadku niezmienionych butów zostanie wyproszony z sali.
 11. W dniach wolnych od nauki szkolnej zajęcia mogą odbywać się w godzinach dopołudniowych.
  Zajęcia odwołane mogą być odrabiane w weekendy.
 12. Jeżeli uczestnik chce wystąpić z choreografią swojego instruktora poza studiem, jest zobowiązany zapytać o zgodę instruktora.
 13. Szkoła zobowiązuje się zapewnić swoim kursantom wszelkiego rodzaju sprzęt niezbędny do ćwiczeń, to jest: drążki baletowe, materace akrobatyczne, odskocznie, maty do rozciągania, sprzęt muzyczny.
 14. Wszelkie uwagi, zażalenia oraz pozytywne opinie, prosimy przesyłać na adres e-mail info@explozjatanca.com

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy samych sukcesów tanecznych.

 

Zasady korzystania z przestrzeni Studia Explozji Tańca i prowadzenia zajęć w czasie epidemii COVID-19

 

 1. Na zajęcia przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby oraz dróg oddechowych oraz osoby, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną;
 2. Każdy Uczeń powinien być już przebrany i gotowy do zajęć na 5 minut przed godziną rozpoczęcia swojej lekcji;
 3. Lekcja będzie się kończyć 5 minut przed czasem, abyśmy mogli zdezynfekować i wywietrzyć salę przed zajęciami kolejnej grupy;
 4. Rodzice / Opiekunowie proszeni są o ograniczenie czasu przebywania na terenie Studia;
 5. Prosimy Rodziców / Opiekunów o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem telefonu i / lub e-maila a dokumentację prosimy przekazywać za pośrednictwem Ucznia;
 6. W przestrzeniach wspólnych Studia nosimy maseczki, a ściągamy je dopiero po wejściu na salę;
 7. Jeśli będą ku temu przesłanki, poprosimy Ucznia o możliwość zmierzenia temperatury;
 8. Po wejściu do Studia prosimy o dezynfekcję rąk (dezynfekowanie dłoni dostępnym płynem, dokładne mycie rąk);
 9. Przed wejściem na salę dezynfekujemy ręce;
 10. Prosimy o bezwzględne wykonywanie poleceń instruktora jeśli chodzi o kwestie higieny oraz dystansu pomiędzy sobą;
 11. Jeśli u Ucznia zostaną zaobserwowane objawy choroby, zostanie On odizolowany w izolatce (pod opieką Pracownika Studia), a Rodzic / Opiekun zostanie poproszony o niezwłoczne odebranie Dziecka ze Studia.
 12. Prosimy o podpisywanie butelek z napojami Ucznió
 13. Prosimy o wnoszenie na salę tylko rzeczy niezbędnych do uczestniczenia w zajęciach i niewnoszenie zbędnych przedmiotó
 14. W przypadku nałożenia na Dziecko kwarantanny, Dziecko w ramach wykupionego karnetu może uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z transmisją audio-wideo zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem www.explozjatanca.com/grafik. Instruktor łączy się z Uczestnikiem w czasie trwania regularnych zajęć danej grupy. Pieniądze za karnet nie podlegają zwrotowi.

1665041511