Zapraszamy serdecznie do nowych zapisów!

Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA Rok szkolny 2023/2024

 1. Firma explozjatanca.com Agnieszka Cichoń w Jastrzębiu-Zdroju pod adresem: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1A, NIP: 633-208-45-33 jest organizatorem zajęć.
 2. Warunkiem uczestnictwa w nauce tańca, akrobatyki oraz warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia i na stronie internetowej explozjatanca.com
  Niezapoznanie się z regulaminem oraz niepodpisanie go nie zwalnia Uczestnika od stosowania się do jego postanowień.
 3. Opłatę za zajęcia taneczne należy uiścić z góry gotówką w recepcji Studia lub przelewem na numer konta 59 1050 1403 1000 0090 7743 2210, najpóźniej do dnia, w którym odbywają się pierwsze zajęcia danej grupy. Istnieje również możliwość opłacenia zajęć na kilka miesięcy do przodu.
 4. Niewykorzystane lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 5. Firma Explozja Tańca nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w zajęciach (niezależnie od przyczyny).
 6. Firma Explozja Tańca zobowiązuje się do odrobienia odwołanych zajęć z winy Studia w ciągu trzech tygodni od niezrealizowanych zajęć po uprzednim poinformowaniu o terminie odrabiania.
 7. Zapisując się, Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio Explozja Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.
 8. Każdy tancerz podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z zajęć taneczno-akrobatycznych uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji.
 9. W przypadku chęci rezygnacji z zajęć w trakcie trwania sezonu (nie dotyczy grup turniejowych), Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z zająć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dokument rezygnacji należy przedłożyć w recepcji szkoły lub w formie elektronicznej na maila: biuro@explozjatanca.com
 10. Szkoła nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Uczestników zajęć na terenie Studia.
 11. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 12. Każdy Uczestnik Studia (zarówno dzieci jak i dorośli) ma OBOWIĄZEK nosić buty zmienne. W przypadku niezmienionych butów zostanie wyproszony z sali.
 13. W sytuacjach losowych, choroby instruktora Studio Explozji Tańca, może odwołać zajęcia o czym powiadomi uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, wyznaczonym przez Studio Explozji Tańca terminie.
 14. W dniach wolnych od nauki szkolnej zajęcia mogą odbywać się w godzinach dopołudniowych. Zajęcia odwołane mogą być odrabiane w weekendy. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w odrabianych zajęciach, w terminie zaproponowanym przez Studio Explozji Tańca, nie przysługuje zwrot za zajęcia.
 15. Za jednorazowe wejście na zajęcia obowiązuje opłata w wysokości:
 •       30 min – 25,00zł
 •       45 min – 30,00 zł
 •       60 min – 35,00zł
 •       75 min – 40,00zł
 •       90 min – 45,00zł
 •       120 min – 60,00zł

   16. Jeżeli Uczestnik chce wystąpić z choreografią swojego instruktora poza Studiem, jest zobowiązany zapytać o zgodę instruktora.

   17. Studio zobowiązuje się zapewnić swoim Uczestnikom wszelkiego rodzaju sprzęt niezbędny do ćwiczeń, to jest: drążki baletowe, materace akrobatyczne, odskocznie, maty do rozciągania, sprzęt muzyczny, szarfy.

   18. Wszelkie uwagi, zażalenia oraz pozytywne opinie prosimy przesyłać na adres e-mail biuro@explozjatanca.com

 

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy samych sukcesów tanecznych

 

 

1717040025